Η Κοιν.Σ.Επ. Paths of Greece και η ΑΜΚΕ Diadrasis, σε συνεργασία με τον Δήμο Σκιάθου, ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου «Μονοπάτια Κληρονομιάς Σκιάθου», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός του έργου είναι η προστασία, η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Σκιάθου μέσα από την αναβάθμιση του πεζοπορικού της δικτύου και την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων του νησιού.
Τα αποτελέσματά του επιδιώκουν να υποστηρίξουν παρόμοιες ενέργειες προστασίας και ανάδειξης της ανεξερεύνητης πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Προσδιορισμός μονοπατιών κληρονομιάς

 1. Συμμετοχή τοπικής κοινωνίας στον προσδιορισμό του πολιτιστικού αποθέματος της Σκιάθου
 2. Καταγραφή και αξιολόγηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου
 3. Ανάλυση και αξιολόγηση της προσβασιμότητας των μονοπατιών της Σκιάθου
 4. Προσδιορισμός και αναβάθμιση των μονοπατιών κληρονομιάς Σκιάθου

Προστασία των μονοπατιών κληρονομιάς & της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου

 1. Υποστήριξη στη συντήρηση μονοπατιών
 2. Εκπαίδευση στην προληπτική συντήρηση μνημείων

Ανάδειξη των μονοπατιών κληρονομιάς & της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου

 1. Αναβάθμιση ιστοσελίδας μονοπατιών και διαδρομών Σκιάθου
 2. Εκδηλώσεις ανάδειξης των μονοπατιών κληρονομιάς της Σκιάθου

Διαχείριση και επικοινωνία έργου

 1. Δελτία Τύπου
  1. Δελτίο τύπου 1

Επισκέψεις και συναντήσεις με την κοινότητα της Σκιάθου

Επιμέρους στόχοι που έχουν προσδιοριστεί για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού είναι: 

 1. Ο προσδιορισμός μονοπατιών κληρονομιάς, δηλαδή διαδρομών που αναδεικνύουν την πολιτιστική, την ιστορική ταυτότητα του νησιού και τη φυσική ομορφιά του.  
 2. Η διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Σκιάθου συμπεριλαμβανομένου των μονοπατιών της, με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. 
 3. Η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Σκιάθου, μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο του έργου και σε συνεργασία με κατοίκους και οργανώσεις πολιτών θα προσδιοριστεί το πολιτιστικό απόθεμα του νησιού (υλικό και άυλο) και οι διαδρομές που αναδεικνύουν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Σκιάθου. Το προσωπικό του Δήμου, κάτοικοι και οργανώσεις θα εκπαιδευτούν σε εργασίες προληπτικής συντήρησης μνημείων και μονοπατιών, και θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά ένα σύστημα προσβασιμότητας διαδρομών για ανθρώπους με αναπηρία. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου θα πραγματοποιηθούν σε παιδιά, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού και θα προβληθεί ένα πιο φιλοπεριβαλλοντικό μοντέλο τουρισμού για τη Σκιάθο.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

 • Έρευνα και καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Σκιάθου, υλικής και άυλης, και συλλογή προφορικών ιστοριών από τους κατοίκους του νησιού. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας θα συμβάλλουν στη δημιουργία θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, ενώ το υλικό που θα συλλεχθεί θα ενσωματωθεί στα κείμενα των υπαρχουσών πινακίδων.
 • Βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου μονοπατιών μέσα από την ανάπτυξη ποδηλατικών διαδρομών.  
 • Οργανωμένος έλεγχος και τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης για την δυνατότητα προσβασιμότητας ΑμεΑ σε υφιστάμενο δίκτυο μονοπατιών, ακολουθώντας τις επίσημες προδιαγραφές της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, με σκοπό την αναβάθμιση της προσβασιμότητας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα συντήρησης τόσο των μονοπατιών, όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα του έργου. 

Απώτερος σκοπός όλων τον παραπάνω είναι η υιοθέτηση ενός φιλοπεριβαλλοντικού μοντέλου τουρισμού για τη Σκιάθο που στηρίζεται στη σύνδεση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου του νησιού. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024.

Το έργο «Μονοπάτια κληρονομιάς Σκιάθου» εντάσσεται στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2022» και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας  «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος με γνώμονα το περιβάλλον». Ο προϋπολογισμός των 50.000€ λαμβάνει χρηματοδότηση από το  Πράσινο Ταμείο με δικαιούχο την ΚοινΣΕπ Paths of Greece, εταίρο την ΑΜΚΕ Diadrasis και με τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου.

«Το έργο βασίζεται στον Οδηγό που εκπόνησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability» (“BIO2CARE”), η οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας».