Η καταγραφή και σήμανση μονοπατιών και η δημιουργία δικτύων πεζοπορικών μονοπατιών αποτελούν δράσεις που περιλαμβάνονται στη νέα χρηματοδοτική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020! Είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τα μονοπάτια της περιοχής σας!

Στη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2014 – 2020 και στα Εθνικά και Περιφερειακά προγράμματα υπάρχει πληθώρα μέτρων και δράσεων προς χρηματοδότηση. Τα μονοπάτια αποτελούν ένα από τα εργαλεία αειφορίας καθώς η ανάπτυξη πεζοπορικών μονοπατιών από τη φύση του αποτελεί έργο που περικλείει την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έχουμε ήδη εντοπίσει δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν χρηματοδοτικά την υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης μονοπατιών. Στα πλεονεκτήματα καταγράφονται το μικρό σχετικά κόστος και το μικρό χρονικό διάστημα υλοποίησης.

Η ωρίμανση έργων ανάπτυξης μονοπατιών αποτελεί μια διαδικασία διάδρασης με την τοπική κοινωνία.  Ενδεικτικά, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και το γεγονός ότι η 4η χρηματοδοτική περίοδος (ΕΣΠΑ 2007-2013) μόλις έληξε, στις προτεινόμενες για χρηματοδότηση δράσεις γίνεται μνεία στη διασύνδεση οικολογικών διαδρομών με δίκτυα και διαδρομές πολιτιστικού και εναλλακτικού τουριστικού ενδιαφέροντος, στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο πεζοπορικός / περιηγητικός τουρισμός κ.ά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του προγράμματος και η συνεκτικότητά του με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης μονοπατιών στην περιοχή σας και τους τρόπους χρηματοδότησής τους. Στείλτε μας email εδώ.